Twijfelt u over de werking van één of meerdere van uw blusmiddelen? Neem gerust contact met ons op en wij doen graag het onderhoud.
Brandblusser, poederblusser, noodverlichting, rookmelders

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUS BRANDPREVENTIE,

gevestigd in de gemeente Beekdaelen en kantoorhoudende te 6451 GG Schinveld, Groesweg 22, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83257993, hierna te noemen: “Backus BP”. 

 

Artikel 1 – Definities 

In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: 

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Backus BP. 

Diensten: door of namens Backus BP (al dan niet in regie) uitgevoerde Opdrachten, activiteiten en/of verstrekte adviezen. 

Duurovereenkomst: Overeenkomst waarin Partijen zich verbinden om op achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties te verrichten. 

Goed of Goederen: ieder stoffelijk object welke onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst. 

Offerte: het doen van een (Schriftelijke) aanbieding. 

Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging van de Offerte door Backus BP. 

Opdrachtgever: onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte. 

Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de verbintenis welke Backus BP met haar Opdrachtgever(s) aangaat. 

Partijen: Backus BP en Opdrachtgever(s) waartussen een (Duur)Overeenkomst tot stand is gekomen. 

Schriftelijk: met Schriftelijk wordt ook per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden. 

Werkzaamheden: alle werkzaamheden en Diensten waartoe Opdracht is gegeven, of die door Backus BP uit anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht. 

Zakelijke klant: Iedere natuurlijk – en/of rechtspersoon, die staat ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel of enig ander handelsregister en die handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf een overeenkomst met Backus BP aangaat dan wel aan wie Backus BP een aanbieding doet. 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere en alle onderhandeling, aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaamheden of overige rechtsbetrekking waarop Backus BP deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk is afgeweken. 

2.2. Het door Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze Algemene Voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze Algemene Voorwaarden in volledigheid. 

2.3. Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet geldig. De toepasselijkheid daarvan wordt door Backus BP uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.4. Slechts indien dat Schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken. 

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen Backus BP en Opdrachtgever onverwijld vervangen worden door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd. 

2.6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerder bepalingen van de Algemene Voorwaarden of situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden. 

2.7. Indien Backus BP niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan betekent dit niet dat de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Backus BP in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen. 

2.8. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst. 

2.9. Backus BP heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekendgemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking. 

 

Artikel 3 – Offerte

3.1. Alle aanbiedingen van Backus BP, waaronder Offerten, geschieden vrijblijvend. 

ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUS BRANDPREVENTIE Pagina 2 van 10 

3.2. Aanvaardingen van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk, fax, mail, mondeling of anders) door Opdrachtgever zijn onherroepelijk voor Opdrachtgever. 

3.3. Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een Opdrachtbevestiging zijdens Opdrachtgever, welke wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod. 

3.4. Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van dit artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere doch niet uitsluitend prijs, betaling, kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van Goederen, plaats en tijd van aflevering, omvang van aansprakelijkheid en de beslechting van geschillen. 

3.5. Backus BP heeft het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. 

3.6. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door Backus BP of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Backus BP. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen Opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door Backus BP gedaan verzoek op kosten van Opdrachtgever aan hem te worden teruggezonden. 

3.7. Indien Opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, behoudt Backus BP het recht om het aanbod binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 

3.8. Onjuistheden in de orderbevestiging van Backus BP dienen binnen drie (3) dagen na datum van bevestiging schriftelijk aan Backus BP te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is. 

3.9. Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens geldt, dat Backus BP hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken Schriftelijk door Backus BP zijn bevestigd, dan wel dat Backus BP met de uitvoering heeft aangevangen. 

3.10. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na de aanbiedingsdatum, tenzij een andere termijn uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. 

3.11. Elke door Backus BP opgegeven nieuwe prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding treden in plaats van de voorgaande. 

3.12. Een samengestelde prijsberekening verplicht Backus BP niet tot nakoming van een deel van het in de aanbieding vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.13. De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Backus BP bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Opdrachtgever bij de aanvraag. 

3.14. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover Backus BP verantwoordelijk en aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever. 

 

Artikel 4 – Overeenkomst

4.1. De Overeenkomst tussen Backus BP en Opdrachtgever is voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

4.2. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van bepaalde Diensten of Goederen een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Backus BP Schriftelijk in gebreke te stellen. Backus BP dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding. 

4.3. De levertermijn neemt aanvang nadat Backus BP de door Opdrachtgever ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen. 

4.4. Specificatie van de te leveren Werkzaamheden en Goederen worden te goede trouw gegeven. 

4.5. Backus BP is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten wanneer Opdrachtgever niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen en Algemene Voorwaarden. Opschorting zoals hiervoor bedoeld geeft voor Opdrachtgever nimmer recht tot schadevergoeding. 

4.6. Geringe afwijkingen van de Overeenkomst door Backus BP zijn toelaatbaar, indien en voor zover Opdrachtgever vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op schrift gestelde opgave heeft gedaan van voor haar essentiële vereisten en voor zover de door Backus BP te leveren prestatie door de afwijkingen niet wezenlijk anders wordt. 

4.7. Slechts indien Opdrachtgever aantoont dat zodanig afgeweken wordt van de Overeenkomst en/of de door Backus BP verstrekte gegevens, dat Opdrachtgever in redelijkheid niet meer tot nakoming verplicht kan worden, heeft Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden. Backus BP is echter in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden. 

4.8. Als Opdrachtgever de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van Backus BP en Backus BP hiermee instemt, wordt de Overeenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd. Backus BP heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten. 

 

Artikel 5 – Prijs

5.1. De door Backus BP afgegeven prijs voor de door haar te verrichten Werkzaamheden geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. 

5.2. Backus BP is gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen, echter in het geval van een Overeenkomst met een Consument zal Backus BP slechts 50% vooruitbetaling vorderen. 

5.3. Tot de volledig overeengekomen vooruitbetaling door Backus BP is ontvangen is de Opdracht slechts onder voorbehoud. 

5.4. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, transportkosten, porti, reisuren, omzetbelasting (btw) en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. 

5.5. Indien Backus BP geen of te weinig btw in rekening heeft gebracht, terwijl zij daartoe wel verplicht blijkt te zijn, is Backus BP gerechtigd de btw alsnog bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtgever zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een (gecorrigeerde) factuur, aan Backus BP voldoen en vrijwaart Backus BP bovendien voor iedere schade (waaronder opgelegde boetes) welke Backus BP hierdoor lijdt. 

5.6. Indien tussen Partijen geen prijs of alleen een schatting van de prijs is overeengekomen, of als de prijs volgens deze Algemene Voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt afgerekend op basis van de nacalculatie van Backus BP met een redelijke winstopslag. 

5.7. De prijs die Backus BP voor de door haar te verrichten Werkzaamheden heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Backus BP is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaamheden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving. 

5.8. Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een Overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen hoger uitvallen, is Backus BP gerechtigd die verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen. 

 

Artikel 6 – Wijzigingen, meerwerk (en-verbruik) en prijs- en tariefsaanpassingen

6.1. Backus BP zal een tijdig verzoek van Opdrachtgever om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen. Backus BP is tot instemming echter op geen enkele wijze verplicht en kan van Opdrachtgever verlangen dat hiervoor een afzonderlijke Schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

6.2. Wanneer Backus BP instemt met wijzigingen, aanvullingen en correcties, van de Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het overeengekomen tijdstip van (op)levering. Minderwerk kan weliswaar tot een vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Backus BP behoudt zich het recht voor om Opdrachtgever de door Backus BP gemaakte kosten en de gederfde winst in rekening te brengen. 

6.3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Opdrachtgever, worden deze extra Werkzaamheden volgens de gebruikelijke tarieven van Backus BP doorberekend. Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch niet uitsluitend wachttijd, extra reistijd en andere aan Opdrachtgever te wijten vertragingen. 

6.4. Indien in de Overeenkomst een vaste prijs is overeengekomen en Partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Backus BP Opdrachtgever tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra Werkzaamheden of prestaties. 

6.5. Indien Opdrachtgever eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of prestaties niet uitgevoerd. Opdrachtgever is en blijft echter gebonden aan de oorspronkelijke Overeenkomst. 

6.6. Jaarlijks, per 1 januari, kunnen door Backus BP prijzen en tarieven van de overeengekomen Werkzaamheden worden aangepast. 

 

Artikel 7 – Uitvoering Werkzaamheden

7.1. Tenzij resultaten uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, zal Backus BP de dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeenstemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning inhoudt. 

7.2. Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en Backus BP al datgene dat zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. 

7.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar en volledig is, zonder dat Backus BP tot zelfstandige controle daarvan gehouden is, alsmede dat zij gemachtigd is de informatie aan Backus BP te verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Backus BP tegen eventuele aanspraken van derden ter zake. 

7.4. Voor de uitvoering van al haar taken, welke voortkomen uit de Overeenkomst, heeft Backus BP het recht om derden in te schakelen, waarbij Opdrachtgever naast de Algemene Voorwaarden van Backus BP ook gebonden is aan de Voorwaarden van de betreffende derden. 

7.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder Schriftelijke toestemming van Backus BP de rechten en verplichtingen die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Backus BP gegeven Opdracht over te dragen aan derden. 

7.6. Opdrachtgever vrijwaart Backus BP tegen alle aanspraken van derden die samenhangen met of voortvloeien uit de aan Backus BP gegeven Opdracht. 

7.7. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Opdrachtgever, klant van Opdrachtgever, werknemer van Opdrachtgever, overige personen welke in verband staan met de uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Opdrachtgever, klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk. 

7.8. Backus BP behoudt zich het recht voor om, zonder dat daarvoor ingebrekestelling of mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of definitief te stoppen wanneer daarvoor redelijke termen aanwezig zijn. 

7.9. Voorzieningen die Backus BP ten gevolge van de opschorting moet treffen, en schade die Backus BP ten gevolge van de opschorting lijdt, dienen aan Backus BP vergoed te worden door Opdrachtgever. 

 

Artikel 8 – Levering Goederen

8.1. Backus BP is gerechtigd de Goederen in gedeelten te leveren. 

8.2. Opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van krachtens de Overeenkomst door Backus BP te leveren Goederen. Opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren Goederen niet na eerste verzoek van Backus BP bij deze ophaalt of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren Goederen in ontvangst te nemen. 

8.3. Opdrachtgever dient ervoor te zorg te dragen dat een daartoe bevoegd persoon op het overeengekomen moment van levering aanwezig is voor in ontvangstneming van de Goederen. Indien bij levering niemand aanwezig is, heeft Backus BP het recht, maar niet de verplichting om de Goederen mee terug te nemen. Opdrachtgever zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn. 

8.4. Backus BP heeft het recht van degene die het Goed komt afhalen, dan wel in ontvangst neemt, te verlangen dat hij zich legitimeert en verstrekking van het Goed te weigeren indien Backus BP niet ter plaatse kan vaststellen dat het een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever betreft. 

8.5. Indien vervoer van de af te leveren Goederen is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van Opdrachtgever, tenzij franco levering overeen is gekomen. Opdrachtgever draagt steeds het risico tijdens het vervoer. 

8.6. Opdrachtgever dient de geleverde Goederen onverwijld na ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking tot de Goederen alsook (transport)schade dient bij aflevering op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de vrachtbrief dan wel afleverbon dwingend bewijs tegen Opdrachtgever opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid en conforme Goederen zijn ontvangen en dat deze Goederen vrij van transportschade zijn ontvangen. 

8.7. Eventuele Gebreken aangaande een deel van de geleverde Goederen geven Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Goederen. 

8.8. Indien de in lid 3 of lid 4 bedoelde situatie zich voordoet, komt de omstandigheid dat Opdrachtgever het Goed niet heeft kunnen inspecteren geheel voor rekening en risico voor Opdrachtgever, en wordt het Goed geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die Opdrachtgever mag verwachten van een goed onderhouden Goed van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft. 

 

Artikel 9 – Oplevering Werkzaamheden

9.1. De Werkzaamheden gelden als opgeleverd wanneer Backus BP heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden gereed zijn voor oplevering en Opdrachtgever de Werkzaamheden heeft aanvaard. 

9.2. Indien Backus BP heeft medegedeeld dat de Werkzaamheden voor oplevering gereed zijn en Opdrachtgever niet binnen 3 dagen daarna laat weten of hij de Werkzaamheden al dan niet aanvaardt, gelden de Werkzaamheden als opgeleverd. 

9.3. Indien Opdrachtgever de Werkzaamheden afkeurt, dient hij dat Schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, mogen geen reden tot afkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. 

9.4. Indien Opdrachtgever de Werkzaamheden in gebruik neemt, gelden de Werkzaamheden als opgeleverd. 

9.5. Indien Partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Backus BP na overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop de Werkzaamheden gereed zullen zijn voor oplevering. 

9.6. Na de dag waarop de Werkzaamheden als opgeleverd gelden, zijn de verrichte Werkzaamheden voor risico van Opdrachtgever. 

9.7. Door Backus BP erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk hersteld. 

 

Artikel 10 – Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst

10.1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. 

10.2. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Zakelijke Klanten wordt na afloop van de periode vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar ten minste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekend schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand. 

10.3. Een Duurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten met Consumenten wordt na afloop van de periode vermeld in de Overeenkomst maandelijks opzegbaar middels aangetekend schrijven.  

10.4. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met inachtneming van een opzeggingstermijn van 1 (een) maand worden opgezegd. 

10.5. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door Opdrachtgever op grond van wanprestatie, heeft Backus BP vanwege het ontstane bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Opdrachtgever is voorts verplicht Backus BP te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of voortijdige beëindiging van de Duurovereenkomst. 

10.6. Onverminderd het in deze Algemene Voorwaarden vermelde behoudt Backus BP zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of volledige schadeloosstelling te vorderen. 

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Backus BP geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Backus BP niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Backus BP ingeschakelde externe Partijen, het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door Opdrachtgever. 

11.2. Opdrachtgever kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:

 • a. betalingsonmacht aan de zijde van Opdrachtgever of diens Opdrachtgever(s); 
 • b. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van Opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt. 

 

11.3. Indien Backus BP als gevolg van overmacht niet in staat is om volledig aan zijn verplichtingen te voldoen, dan is ieder der Partijen, na Schriftelijke mededeling van de overmacht door Backus BP en indien de periode langer duurt dan 30 (dertig) dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte Schriftelijk te beëindigen. 

11.4. In dit geval van overmacht is Opdrachtgever niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding. 

11.5. In geval van overmacht behoudt Backus BP het recht op betaling van het eventueel reeds geleverde. 

11.6. Backus BP is, zodra de overmacht intreedt bevoegd, al hetgeen Opdrachtgever reeds verschuldigd is te factureren. 

11.7. Indien in het geval van overmacht Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigt is Opdrachtgever verplicht om een geldsom te betalen aan Backus BP bestaande uit een redelijke vergoeding voor de door Backus BP gemaakte kosten, geleden verlies en gederfde winst.

 

Artikel 12 – Betaling

12.1. Alle betalingen aan Backus BP dienen in Euro’s te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien betaling in een andere valuta overeengekomen is, geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die Backus BP lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

12.2. Tenzij tussen Opdrachtgever en Backus BP Schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van facturen van Backus BP te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum. 

12.3. Backus BP kan haar facturen per post of per e-mail versturen. 

12.4. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Opdrachtgever dit binnen 5 (vijf) dagen na factuurdatum aan Backus BP Schriftelijk kenbaar te maken, na het verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht de factuur te hebben goedgekeurd. 

12.5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 

12.6. Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen. 

12.7. Backus BP is steeds bevoegd om alles wat zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met wat Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan Backus BP schuldig is/zijn. 

12.8. Bij langdurige of omvangrijke Opdrachten kan Backus BP betaling in termijnen verlangen. 

12.9. Backus BP is bevoegd de uitvoering van de Opdracht op te schorten, totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan. 

12.10. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling, onder curatelestelling van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn. 

12.11. Backus BP is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar. 

 

Artikel 13 – Invordering

13.1. Indien Opdrachtgever een Zakelijke Klant betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Backus BP, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de 

ALGEMENE VOORWAARDEN BACKUS BRANDPREVENTIE Pagina 6 van 10 

wettelijke rente vermeerderd met 3 (drie) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Backus BP. 

13.2. Onverminderd het in dit Artikel bepaalde is Backus BP gerechtigd om, bij een Zakelijke Klant, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10 (tien) procent van de totaal door Opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie. 

13.3. Indien Opdrachtgever een Consument betreft en niet binnen de in deze Algemene Voorwaarden bepaalde betalingstermijn heeft betaald, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Backus BP nadat zij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand tot betaling, het recht vanaf de vervaldag Opdrachtgever over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Backus BP. 

13.4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Backus BP moet maken als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van Opdrachtgever. 

13.5. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen bij een Zakelijke Klant ten minste 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00 en bij een Consument worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten waarbij een minimum van € 40,00 geldt. 

13.6. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval van verzuim. 

13.7. Als Opdrachtgever in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens aan Backus BP toekomende rechten, onder meer tot gevolg dat alle overige bij Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden. 

13.8. Vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Goederen te gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Opdrachtgever verstrekte (gebruiks)licentie(s) te vervallen, tenzij de tekortkoming van Opdrachtgever in het licht van de gehele Opdracht van ondergeschikte betekenis is. 

13.9. Alle in redelijkheid gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever. 

13.10. Gedane betalingen door Opdrachtgever strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij Backus BP open staan. 

13.11. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus kosten en eventuele renten betaald zijn. 

13.12. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Opdrachtgevers voor de Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 

 

Artikel 14 – Eigendom en eigendomsvoorbehoud

14.1. Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle Goederen en Diensten berust en blijft te allen tijde berusten bij Backus BP tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. Indien Schriftelijk anders overeengekomen gaat de eigendom pas over als de aan Backus BP verschuldigde vorderingen, waaronder begrepen schade, boetes alsook vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer Overeenkomsten, volledig zijn voldaan. 

14.2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid individueel identificeerbaar te bewaren. 

14.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Backus BP daarvan onverwijld Schriftelijk op de hoogte te stellen. 

14.4. Bij beslag op (een deel van) het Goed, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van Backus BP. 

14.5. Voor het geval dat Backus BP zijn in dit Artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Backus BP of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Backus BP zich bevinden en die Goederen, op kosten van Opdrachtgever, mede terug te (laten) nemen. 

14.6. Als Opdrachtgever, nadat de Goederen conform de Overeenkomst door Backus BP zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze Goederen indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit enige andere Overeenkomst niet nakomt. 

 

Artikel 15 – Intellectuele eigendom

15.1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder het octrooirecht, het auteursrecht en alle industriële eigendomsrechten – toe aan Backus BP of diens licentiegevers. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Backus BP daartoe bevoegd. 

15.2. Opdrachtgever zal niet zonder Schriftelijke toestemming van Backus BP door Backus BP aan Opdrachtgever gepresenteerde voorstellen, concepten, Diensten of Goederen, geheel of gedeeltelijk, gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen. 

15.3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd om zonder Schriftelijke toestemming van Backus BP diensten en Goederen te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen aan de intellectuele eigendomsrechten van Backus BP en mag deze uitsluitend gebruiken, aanbieden, verkopen en leveren onder het merk en het logo die Backus BP of haar leverancier aan de Goederen heeft toegekend. 

15.4. Backus BP verleent ter zake van al hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst aan Opdrachtgever levert, aan Opdrachtgever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, opzegbare licentie voor uitsluitend eigen gebruik. In geval van enige tekortkoming van Opdrachtgever is Backus BP tot onmiddellijke opzegging van de licentie bevoegd. Daarnaast verbeurt Opdrachtgever bij overtreding van deze bepaling een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Backus BP om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat. 

 

Artikel 16 – Geheimhouding

16.1. Partijen verbinden zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen Partijen. 

16.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, tenzij informatie door één der Partijen als niet vertrouwelijk is aangeduid en/of reeds op enige manier openbaar was voordat één der Partijen de informatie naar buiten bracht. 

16.3. Backus BP zal de naam van Opdrachtgever in zijn uitlatingen naar derden mogen gebruiken, tenzij Opdrachtgever Schriftelijk aangeeft dat hij dit niet wenst. 

16.4. Opdrachtgever vrijwaart Backus BP voor alle schade en/of kosten die kunnen voortvloeien uit schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel. 

16.5. Indien Opdrachtgever in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze geheimhoudingsbepaling, zal hij aan Backus BP, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van € 5.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Backus BP om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat. 

 

Artikel 17 – Garantie

17.1. Op de door de Backus BP geleverde Goederen of onderdelen daarvan geldt geen andere garantie dan die Backus BP van de desbetreffende leveranciers heeft bedongen. 

17.2. Elke aanspraak op garantie vervalt, wanneer zonder schriftelijke toestemming van Backus BP wijzigingen in de Goederen zijn aangebracht, die naar mening van Backus BP de normale werking en de betrouwbaarheid van de Goederen kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt wanneer binnen de garantietermijn andere dan de door Backus BP geleverde onderdelen zijn gemonteerd of zonder de toestemming van Backus BP aan de Goederen reparaties zijn verricht. 

17.3. De in dit artikel genoemde garantie geldt niet ingeval van normale slijtage en van schade, die is ontstaan als gevolg van ongevallen, alsmede in het geval door Opdrachtgever of derden aangebrachte wijzigingen in materiaal of constructie, nalatigheid of ondeskundige behandeling, alsmede in het geval dat de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. 

17.4. Niet nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet nakoming door Opdrachtgever van één van zijn verplichtingen ontheft Backus BP van zijn verplichtingen, bedoeld in dit artikel. Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Backus BP geldt als enige en algehele schadevergoeding. 

 

Artikel 18 – Klachten en recht van reclame

18.1. Eventuele gebreken in de levering van goederen of klachten over de Diensten of Werkzaamheden van Backus BP dienen op straffe van verval van alle aanspraken onverwijld na constatering door Opdrachtgever aan Backus BP te worden doorgegeven. Voorts dient Opdrachtgever binnen 3 (drie) dagen na de constatering Backus BP eveneens Schriftelijk in kennis te stellen van het gebrek c.q. de klacht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van het gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer en op welke wijze het is geconstateerd. 

18.2. Alle door Backus BP in verband met een ongegronde klacht gemaakte kosten dienen door Opdrachtgever aan Backus BP te worden vergoed. 

18.3. Opdrachtgever is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om de Goederen waarover tijdig is gereclameerd ter beschikking van Backus BP te houden om de tekortkoming vast te stellen. 

18.4. Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Backus BP juist zijn, zal Backus BP de tekorten of gebreken binnen redelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en de gekochte Goederen. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. 

18.5. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat, gewicht of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren. 

18.6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Backus BP slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het in Artikel 19 tot en met 22 bepaalde. 

18.7. Ieder vorderingsrecht jegens Backus BP vervalt indien:

 • a. de schade en/of de gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op de daartoe aangegeven wijze aan Backus BP ter kennis zijn gebracht; 

 • b. Opdrachtgever geen/onvoldoende medewerking aan Backus BP verleent ter zake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten; 

 • c. Opdrachtgever de Goederen ondeskundig en/of onzorgvuldig heeft gebruikt of de Goederen niet op de juiste wijze, zoals aangegeven door Backus BP heeft behandeld, bewaard of bereid of indien zij de Goederen heeft gebruikt, behandeld, bewaard of bereid onder, voor de Goederen, ongeschikte omstandigheden; 

 • d. de Goederen na ontdekking van de gebreken in gebruik wordt genomen of indien na ontdekking het gebruik van de Goederen wordt voortgezet; 

 • e. aan Backus BP geen mogelijkheid tot (contra/tegensprekelijke) expertise is geboden. 

 

18.8. De prestatie van Backus BP geldt in elk geval tussen Partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, de Goederen in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever tijdig gereclameerd heeft. 

 

Artikel 19 – Aansprakelijkheid Opdrachtgever 19.1. Opdrachtgever neemt tijdig passende maatregelen ter voorkoming en beperking van schade aan de Goederen van Backus BP zoals schade als gevolg van kortsluiting, diefstal, brand, lekkage, storm, vorst of enig andere weersgesteldheid, in –en uitstroming van gassen of vloeistoffen. Opdrachtgever moet Backus BP onverwijld op de hoogte stellen indien zich dergelijke schade of een gebeurtenis als bedoeld in dit artikel voordoet of dreigt voor te doen. 

19.2. Opdrachtgever is jegens Backus BP aansprakelijk voor alle schade en verliezen aan de Goederen tenzij Opdrachtgever bewijst dat hem, de personen die Opdrachtgever tot de Goederen heeft toegelaten, zijn medewerkers en de personen waarvoor Opdrachtgever aansprakelijk is, daaromtrent geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. 

19.3. Opdrachtgever vrijwaart Backus BP tegen boetes die Backus BP worden opgelegd door gedragingen of nalatigheden van Opdrachtgever. 

19.4. Het is Opdrachtgever zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Backus BP nimmer toegestaan veranderingen en toevoegingen te verrichten aan de Goederen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen en voor de herstelkosten. 

19.5. Opdrachtgever vrijwaart Backus BP voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door door/wegens Opdrachtgever aangebrachte veranderingen en voorzieningen. 

 

Artikel 20 – Aansprakelijkheid ten aanzien van Consumenten

20.1. Backus BP is slechts aansprakelijk voor schade bij Consumenten indien deze voortvloeit uit een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. 

 

Artikel 21 – Aansprakelijkheid ten aanzien van Zakelijke Klanten

21.1. Backus BP is ten aanzien van Zakelijke Klanten voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de Opdracht slechts aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Backus BP. 

21.2. Bij aansprakelijkheid is Backus BP slechts aansprakelijk voor directe schade. Backus BP is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Backus BP bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft ingeschakeld, of voor het niet deugdelijk functioneren van door Backus BP bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. 

21.3. Backus BP is niet aansprakelijk voor handelingen van haar werknemers of andere personen welke binnen haar risicosfeer vallen. 

21.4. Indien er voor Backus BP op enig moment aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door Backus BP, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Backus BP in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. 

21.5. Indien de verzekeraar Backus BP niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Backus BP beperkt tot maximale éénmaal het bedrag dat gefactureerd is voor de Werkzaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van € 10.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van dat specifieke gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.  

21.6. Backus BP is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen. De door Backus BP gegeven adviezen, aanbevelingen en informatie zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven. 

21.7. Backus BP is niet aansprakelijk voor aanspraken voortvloeiend uit de Wet Ketenaansprakelijkheid. 

21.8. Indien Backus BP op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht ten onrechte is geschied, is Backus BP niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan. 

21.9. Iedere vordering jegens Backus BP, behalve die welke door Backus BP is erkend, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. 

 

Artikel 22 – Aansprakelijkheid Algemeen – van toepassing op zowel Consumenten als Zakelijke Klanten –

22.1. Schade waarvoor Backus BP eventueel aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze maximaal heeft trachten te beperken en binnen 3 (drie) dagen na het ontstaan van de schade Schriftelijk ter kennis heeft gebracht van Backus BP, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. 

22.2. Backus BP is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, die ontstaan is doordat Backus BP is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens of informatie. 

22.3. Backus BP is niet aansprakelijk voor problemen die zich voordoen buiten de invloedsfeer van Backus BP. 

22.4. Backus BP is niet aansprakelijk voor handelingen welke Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst zelf wenst uit te voeren of door een andere partij dan Backus BP laat uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van Backus BP hiervoor. 

22.5. Backus BP is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. 

22.6. Backus BP is nooit aansprakelijk in geval van overmacht zoals bepaald in Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden. 

22.7. Een eventuele in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet:

 • a. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of 
   1. b. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 15 van deze Overeenkomst bedoeld. 
   2.  
   3.  

 

Artikel 23 – Privacy en beveiliging persoonsgegevens

23.1. Opdrachtgever geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan Backus BP zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratieve- en beheerstaken van Backus BP. Deze persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor Backus BP en worden in beginsel niet aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of indien Backus BP hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht of gerechtigd is. 

23.2. Backus BP legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. 

23.3. Indien Backus BP persoonsgegevens ten behoeve van Opdrachtgever verwerkt, doet Backus BP dit als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Backus BP tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen. 

23.4. Verdere informatie aangaande de verwerking van persoonsgegevens heeft Backus BP gepubliceerd in haar privacy verklaring, welke meest recente versie telkens op haar website te raadplegen valt. 

 

Artikel 24 – Naamsvermelding en social media code

24.1. Backus BP is gerechtigd om haar naam op of bij de Goederen of Werkzaamheden te (laten) vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming de naam of het werk van Backus BP openbaar te maken of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. 

24.2. Backus BP mag de namen van haar Opdrachtgevers op haar website vermelden, tenzij hiervan Schriftelijk wordt afgeweken of Opdrachtgever hiertegen principieel bezwaar heeft. 

24.3. Indien Opdrachtgever een uiting over Backus BP doet in of op een publicatie, website, social media of overige media dient Opdrachtgever zich te houden aan de volgende richtlijnen van Backus BP:

 • a. Transparantie; Opdrachtgever dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op persoonlijke titel of professionele titel publiceert. 

 • b. Respect; indien Opdrachtgever namens of over Backus BP publiceert dient hij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van Backus BP verkregen te hebben. 

 • c. Verantwoordelijk; Opdrachtgever dient zorg te dragen voor verantwoordelijk gebruik van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van tracking software, adware, malware of spyware. 

 • d. Professioneel; Opdrachtgever handelt vanuit het bewustzijn dat haar rol als Opdrachtgever behouden wordt. 

 • e. Zekerheid; bij twijfel dient Opdrachtgever Backus BP te raadplegen.

 • f. Bewustzijn; Opdrachtgever dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven. 
  1.  
  1.  

Artikel 25 – Communicatie via e-mail en social media

25.1. Opdrachtgever stemt er mee in dat er, in het kader van de uitvoering van de Opdracht, mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt. 

25.2. Opdrachtgever is er mee bekend dat, als gevolg van de beperkte afscherming van gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd. 

 

Artikel 26 – Kennisneming Algemene Voorwaarden

26.1. Deze Algemene Voorwaarden gelden met ingang van een januari tweeduizend twee en twintig (01/01/2022) en liggen ter inzage ten kantore van Backus BP. 

26.2. Deze Algemene Voorwaarden worden met de Offerte aan Opdrachtgever toegestuurd en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel – indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is – op diens eerste verzoek kosteloos aan Opdrachtgever toegezonden. 

26.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens te raadplegen via de website van Backus BP. 

 

Artikel 27 – Toepasselijk recht

27.1. Op de rechtsverhouding tussen Backus BP en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

27.2. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Limburg, locatie Maastricht, tenzij dwingende competentieregels dit verhinderen. 

27.3. Partijen kunnen voorts een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen, welke het recht van Partijen om een rechtelijke uitspraak te verzoeken nimmer zullen beperken.